Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van Tagma b.v.

Uw aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op de beperking van aansprakelijkheidsbepalingen in clausule 12. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, stemt u ook in met en accepteert u de hierin vermelde voorwaarden die aan u beschikbaar worden gesteld via hyperlinks.

1. DEFINITIES

1.1 "Aanvullende diensten" betekent elke service die door Tagma wordt aangeboden en die ondergeschikt is aan de geleverde goederen.

1.2 "Werkdag" betekent elke kalenderdag behalve zaterdag, zondag en alle feestdagen die van toepassing zijn in de BeNeLux.

1.3 "Contract" betekent elke verkoopovereenkomst tussen ons en u, inclusief maar niet beperkt tot een bestelling die door u is geplaatst en door Tagma is geaccepteerd.

1.4 "Eindgebruiker" betekent een bedrijf of een persoon die daadwerkelijk Producten gebruikt in plaats van iemand die ze maakt of verkoopt.

1.5 "Producten" betekent goederen inclusief maar niet beperkt tot computerhardware en -software die door Ons aan u moeten worden verstrekt in overeenstemming met deze voorwaarden.

1.6 "Wederverkopers" betekent een bedrijf dat Producten koopt met de bedoeling deze te verkopen in plaats van ze te consumeren of te gebruiken.

1.7 "Software van derden" betekent alle software die eigendom is van of in licentie is gegeven aan u van een derde eigenaar (al dan niet geleverd door ons) en die deel uitmaakt van de producten.

1.8 "Handelsvoorwaarden" betekent de Handelsvoorwaarden van Tagma zoals hierin uiteengezet.

1.9 "Ons", "Wij" of "Tagma" betekent Tagma b.v.

1.10 "U" betekent de Tagma klant geïdentificeerd in een bestelling aan wie Tagma ermee instemt om Producten te leveren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

1.11 "LCIA" betekent het London Court of International Arbitration.


2. TOEPASSINGSGEBIED, BESTEL ACCEPTATIE

2.1 Tagma verkoopt alleen aan zakelijke klanten en alle bestellingen die u bij ons voor producten plaatst, vormen een aanbod voor ons, onder deze voorwaarden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en de aanvaarding van de bestelling door onze bevoegde vertegenwoordiger.

2.2 Alle bestellingen worden geaccepteerd en producten en ondersteunende diensten worden uitsluitend aan deze handelsvoorwaarden geleverd. Geen enkele wijziging van deze voorwaarden is geldig tenzij schriftelijk bevestigd door onze bevoegde vertegenwoordiger op of na de datum hiervan.

2.3 In het geval dat We U de mogelijkheid bieden om Producten te bestellen via een online platform of elektronische gegevensuitwisseling (“EDI”), wordt de elektronische communicatie tussen Ons en U via het online platform of EDI beheerst door de Tagma Productdatabanklicentie Overeenkomst beschikbaar op www.XXXX.eu/legal-terms. In geval van een conflict tussen clausules 15.7 of 15.8 van deze Handelsvoorwaarden en de relevante geschillenbeslechting of forumkeuzebepalingen van de XXXX Productdatabase Licentieovereenkomst, prevaleren clausules 15.7 en 15.8 van deze Handelsvoorwaarden. In het geval van een conflict tussen andere bepalingen van deze Handelsvoorwaarden en de Tagma Productdatabase Licentieovereenkomst, prevaleert de strengere verplichting voor u

2.4 Voor alle duidelijkheid, Uw algemene voorwaarden of handelsvoorwaarden, indien van toepassing, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 We behouden ons het recht voor om deze handelsvoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.


3. ONAFHANKELIJKE AANNEMER

De relatie tussen u en ons is die van een onafhankelijke aannemer. Geen van beide partijen is de agent van elkaar, en geen van beide partijen heeft de bevoegdheid om enige verplichting uitdrukkelijk of impliciet te doen in naam van de andere partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van die partij voor uitdrukkelijke doeleinden in verband met de uitvoering van het Contract.


4. VERZENDING

4.1 Elke opgegeven tijd of datum voor verzending is slechts een schatting. We zullen redelijke inspanningen doen om de Producten binnen de aangegeven tijd of datum te verzenden, maar het tijdstip van verzending is niet van essentieel belang. Als we ondanks deze inspanningen om welke reden dan ook niet in staat zijn om op de opgegeven tijd of datum te verzenden, worden we geacht het contract niet te hebben geschonden, noch zijn we (voor alle duidelijkheid) aansprakelijk jegens u voor directe, indirecte of gevolgschade (alle drie voorwaarden waaronder, zonder beperking, puur economisch verlies, winstverlies, verlies van bedrijfsactiviteiten, uitputting van goodwill, claims van derden en soortgelijke verliezen) door welke oorzaak dan ook (inclusief als gevolg van nalatigheid) ) door vertraging of mislukking bij verzending.

4.2 Levering van de Producten geschiedt Ex Works (Incoterms 2010) Tagma's Warehouse.

4.3 Levering van de producten wordt te allen tijde aanvaard. Als u nalaat de levering in te nemen of de nodige documenten te verstrekken, worden de producten geacht te zijn geleverd en kunnen wij, onverminderd onze andere rechten, naar onze keuze: 4.3.1 de producten opslaan of regelen totdat ze daadwerkelijk zijn levering of verkoop en u kosten in rekening brengen voor alle gerelateerde kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, opslag, administratiekosten en verzekering); en / of 4.3.2 na schriftelijke kennisgeving aan u, een van de producten verkopen tegen de beste prijs die redelijkerwijs verkrijgbaar is in de omstandigheden en u in rekening brengen voor een tekort onder de prijs onder het contract.

4.4 Vanaf het moment van levering zijn de producten voor uw risico en bent u als enige verantwoordelijk voor hun bewaring, verzending en onderhoud.

4.5 U moet de producten bij aflevering inspecteren. Als producten beschadigd, niet-conform, defect of niet geleverd zijn, moet u ons binnen vijf (5) werkdagen na levering (of de verwachte levertijd) op de hoogte stellen. Als een bewijs van levering vereist is, moet u dit binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum aanvragen.

4.6 Waar de Producten software-verzending zijn en levering zal zijn wanneer We de software aan U beschikbaar stellen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzending of download van de software na levering.

4.7 De levering van ondersteunende diensten vindt plaats wanneer de ondersteunende diensten door ons aan u worden geleverd. We zullen ons best doen om te voldoen aan de in het contract vermelde prestatiedata, maar alle datums zijn slechts schattingen en de tijd is niet essentieel voor de uitvoering van de ondersteunende diensten.


5. ANNULERING EN HERSCHIKKING

5.1 Niettegenstaande clausule 6.3 hieronder, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal een verzoek van u tot annulering van een bestelling of voor het opnieuw plannen van leveringen alleen door ons in overweging worden genomen indien dit ten minste 12 uur vóór verzending van de producten wordt gedaan en zal het onderwerp zijn van tot acceptatie met Onze toestemming (dergelijke toestemming om niet onredelijk te worden onthouden) en onderworpen aan Onze redelijke administratiekosten. U stemt er hierbij mee in ons te vrijwaren voor alle verliezen, kosten (inclusief de kosten van arbeid en gebruikte materialen en gemaakte overheadkosten), schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit de bestelling en de annulering of herschikking.

5.2 We behouden ons het recht voor om elke bestelling te annuleren als doorgaan met een dergelijke bestelling niet commercieel levensvatbaar voor ons zou zijn, inclusief maar niet beperkt tot vanwege ongunstige schommelingen in de wisselkoers. We zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot bestellingen die we kunnen annuleren.


6. PRIJZEN

6.1 Catalogi, prijslijsten en andere reclameliteratuur of materiaal zoals door Ons gebruikt, zijn alleen bedoeld als indicatie voor de prijs en het assortiment van de aangeboden Producten en geen prijzen, beschrijvingen of andere bijzonderheden daarin binden ons.

6.2 Alle prijzen worden door ons op het moment van de bestelling ex-Works gegeven en u bent aansprakelijk voor alle transport-, verpakkings- en verzekeringskosten.

6.3 Alle vermelde of vermelde prijzen zijn gebaseerd op de kosten die Ons zijn gemaakt om de Producten aan u te leveren. Prijzen die onderhevig zijn aan een wisselkoers worden gefactureerd tegen de wisselkoers op de datum van de respectieve factuur. Als vóór aflevering van de Producten dergelijke kosten worden verhoogd met betrekking tot Producten die nog niet zijn geleverd, kan de te betalen prijs worden gewijzigd om deze verhoging zonder voorafgaande kennisgeving te weerspiegelen. Elke prijsverhoging geeft u het recht om de bestelling te annuleren door ons hiervan binnen twee (2) werkdagen schriftelijk op de hoogte te stellen. Als u de bestelling annuleert in overeenstemming met deze voorwaarde 6.3, dan: 6.3.1 Wij zullen u de bedragen terugbetalen die u aan ons hebt betaald met betrekking tot die bestelling of een deel van de bestelling die is geannuleerd; en handelsvoorwaarden Tagma p. 2/4. 6.3.2 U bent niet aansprakelijk voor betalingen met betrekking tot die bestelling of een deel van de bestelling die is geannuleerd.

6.4 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en soortgelijke belastingen. Al dergelijke belastingen zijn voor rekening van u en worden geheven in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is op de datum van het belastingpunt.


7. BETALINGSVOORWAARDEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Facturen worden door ons opgehaald en gedateerd op de datum van verzending van de producten. Tenzij anders specifiek gevraagd en overeengekomen, zijn facturen betaalbaar door u dertig (30) kalenderdagen vanaf de factuurdatum via overschrijving op onze rekening vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen, is de betaalvaluta Euro. Om twijfel te voorkomen, behouden wij ons het recht voor om elke creditcard te weigeren of betalingen te controleren.

7.2 Als u ons niet volledig op de vervaldag betaalt, moet u ons rente betalen tegen het tarief van 8% punten boven het basistarief ten tijde van Bank of England, berekend (op een dagelijkse basis) vanaf de vervaldatum tot de betaling is volledig gemaakt zowel voor als na een uitspraak (tenzij de rechtbank anders beslist). We behouden ons het recht voor om administratiekosten van € 50 in rekening te brengen voor het geven van een herinnering in geval van achterstallige bedragen.

7.3 U moet ons binnen zeven (7) kalenderdagen na de datum van onze factuur schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele fouten (bijvoorbeeld onjuiste prijzen) in die factuur. Als u dit niet doet, wordt u geacht de juistheid van die factuur te hebben aanvaard.

7.4 Als u een kredietrekening bij ons hebt, kunnen we deze intrekken of de kredietlimiet verlagen of de vervaldatum voor betaling zonder kennisgeving vervroegen.

7.5 Alle door u te verrichten betalingen worden volledig verricht zonder verrekening, beperking of voorwaarde en zonder enige aftrek voor of vanwege een tegenvordering. Totdat alle verschuldigde betalingen volledig zijn ontvangen in overeenstemming met de voorgaande zin, behouden wij ons het recht voor om de levering of eventuele termijnen van niet-geleverde Producten in te houden en alle Producten die onderweg zijn te stoppen.

7.6 Niettegenstaande verzending en het doorgeven van risico in de Producten aan u en niettegenstaande enige bepaling van deze voorwaarden, gaat de titel van de hardwareproducten niet op u over totdat we de volledige betaling van de prijs van de producten hebben ontvangen. De eigendom van de hardwareproducten gaat alleen op u over als alle prijzen, belastingen en heffingen die u met betrekking tot de producten verschuldigd en opeisbaar bent, volledig zijn betaald.

7.7 Totdat u alle bedragen die aan ons verschuldigd zijn met betrekking tot de producten en alle andere bedragen die aan u verschuldigd zijn of worden van u in enig geval betaalt:

  • 7.7.1 alle aan u geleverde producten blijven ons eigendom;
  • 7.7.2 alle Producten moeten worden opgeslagen zodat ze duidelijk identificeerbaar zijn als Ons eigendom;
  • 7.7.3 U moet al dergelijke Producten voor hun volledige prijs verzekeren tegen alle risico's tot Onze redelijke tevredenheid en het vertrouwensbeleid voor ons houden en op verzoek een kopie van uw verzekeringspolis overleggen;
  • 7.7.4 U moet de Producten op fiduciaire basis houden als bewaarder van Tagma;
  • 7.7.5 U mag een identificatiemerk of verpakking op of met betrekking tot de Producten niet vernietigen, onleesbaar maken of verbergen;
  • 7.7.6 U mag dergelijke producten gebruiken en verkopen in de normale uitoefening van uw bedrijf tegen de beste prijs die redelijkerwijs in uw bedrijf verkrijgbaar is, maar houd rekening met ons voor de opbrengst van dergelijke verkoop (en) en laat ons toe om records met betrekking tot een dergelijke verkoop te inspecteren (s) tenzij we dat recht intrekken (door u schriftelijk te informeren) of u insolvent wordt. De betaling voor de hieronder aan u geleverde producten wordt geacht te zijn verricht wanneer het volledige bedrag onherroepelijk op onze bankrekening is bijgeschreven.

7.8 U moet ons (schriftelijk) onmiddellijk op de hoogte stellen als u insolvent wordt en / of in geval van inbeslagname van of schade aan de producten in uw gebouwen.

7.9 Uw recht om de Producten te verkopen of te gebruiken, wordt onmiddellijk beëindigd als u in strijd bent met dit Contract, een faillissementsbevel tegen u wordt gegeven of u failliet gaat, verplicht of vrijwillig, of een regeling treft met schuldeisers of een verzoek om een administratieopdracht of een ontvanger of manager hebben aangesteld over uw gehele of een deel van uw vermogen of in het algemeen niet in staat zijn om uw schulden te betalen, en in geval van inbeslagname van goederen in uw gebouwen.

7.10 Als uw recht om de producten te gebruiken en te verkopen eindigt, moet u ons toestaan ​​de producten te verwijderen en de producten weg te doen om alle bedragen te betalen die u ons verschuldigd bent op grond van dit of enig ander contract. Als alternatief kunt u op ons verzoek, voor uw rekening en risico, alle producten retourneren die u hebt ontvangen maar nog niet heeft betaald in overeenstemming met deze clausule 7. Tenzij we uitdrukkelijk anders kiezen, dit contract of een ander contract dat u aangaat in bij ons voor de levering van producten zal blijven bestaan ​​ondanks enige uitoefening door ons van onze rechten hieronder. De Producten zullen, zodra het risico volgens de onderstaande voorwaarden of anderszins op u is overgegaan, te allen tijde op Uw risico blijven en blijven, tenzij en totdat Wij ze in bezit hebben genomen, en U zult ze dienovereenkomstig verzekeren.

7.11 U verleent ons een onherroepelijke licentie of u zorgt ervoor dat een dergelijke licentie te allen tijde aan ons wordt verleend om een ​​locatie te betreden waar de producten zijn of kunnen worden opgeslagen om ze te inspecteren of, wanneer uw recht op bezit is beëindigd, om ze te herstellen .

7.12 Ondanks ons eigendomsvoorbehoud voor de producten, hebben we het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen om de prijs van geleverde producten te recupereren als u ons niet volledig op de vervaldag betaalt.

7.13 U bent niet gerechtigd om de Producten die Ons eigendom blijven te verpanden (of op enigerlei wijze als vergoeding in rekening te brengen voor enige schuldenlast), maar als u dit doet, zullen alle gelden die U aan ons verschuldigd bent (onverminderd andere van onze rechten of rechtsmiddelen) onmiddellijk opeisbaar.

7.14 We behouden ons het recht voor om te allen tijde te stoppen met het leveren van de Producten aan u en elke aan u verstrekte kredietfaciliteit in te trekken.


8. SPECIFICATIE VAN PRODUCTEN EN LEVERING VAN AANVERWANTE DIENSTEN

8.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door of als gevolg van enige variatie om welke reden dan ook in de specificaties of technische gegevens van de Producten van de fabrikant. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van inperking of stopzetting van levering van de Producten na een dergelijke variatie.

8.2 Tenzij anders overeengekomen, worden de Producten geleverd in overeenstemming met de standaardspecificaties van de fabrikant, aangezien deze kunnen worden verbeterd, vervangen of gewijzigd.

8.3 Wij behouden ons het recht voor om onze genoteerde of vermelde prijzen te verhogen, of dienovereenkomstig in rekening te brengen voor bestellingen die zijn geaccepteerd voor producten van niet-standaard specificaties en onder geen beding zullen we overwegen om dergelijke bestellingen te annuleren of terug te sturen.

8.4 Aanvullende diensten worden met redelijke zorg en vaardigheid geleverd.


9. EIGENDOMSRECHTEN OP SOFTWAREPRODUCTEN

U erkent hierbij dat alle eigendomsrechten op de software van derden die hieronder wordt geleverd, inclusief, maar niet beperkt tot, alle eigendoms- of eigendomsrechten, octrooirechten, auteursrechten en handelsgeheimen, te allen tijde en voor alle doeleinden berusten en blijven berusten bij de Derde software-eigenaar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen van elke licentie die is gekoppeld aan door ons geleverde en geleverde software van derden (inclusief, indien nodig, de uitvoering en teruggave van een softwarelicentie van derden). Als u zich niet aan deze voorwaarden houdt, kan dit ertoe leiden dat u een softwarelicentie wordt geweigerd of door de eigenaar wordt ingetrokken, niettegenstaande andere rechtsmiddelen in de betreffende licentie of bij wet. U stemt er verder mee in ons te vrijwaren voor alle kosten, lasten of onkosten die door ons zijn gemaakt als gevolg van een inbreuk door u op dergelijke voorwaarden en bepalingen. Geen eigendom of eigendom van softwareproducten of software van derden die aan u in licentie is gegeven, wordt onder alle omstandigheden aan u overgedragen. Indien open source software wordt geleverd, zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken in de titel of kwaliteit van de informatie, software of documentatie, in het bijzonder om ervoor te zorgen dat deze correct, nauwkeurig, vrij van eigendomsrechten en auteursrechten van derden, volledig en / of bruikbaar is . Dit geldt niet voor kwaadwillige verborgen gebreken, niet-naleving van een kwaliteitsgarantie, bij overlijden of persoonlijk letsel en in geval van opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim. Open source-software kan onderworpen zijn aan algemene voorwaarden die worden verstrekt door de eigenaar of licentiegever van de open source-software. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke algemene voorwaarden.


10. RETOUREN

10.1 We behouden ons het recht voor om redelijke administratiekosten in rekening te brengen met betrekking tot productretouren als er geen materiaal- of fabricagefouten worden gevonden.

10.2 Retourzendingen zijn onderworpen aan het volgende: (a) voorafgaande toestemming (inclusief een geldig RMA-nummer) van ons verkregen die naar eigen goeddunken zal worden gegeven;

(b) het retourverzoek moet binnen vijf (5) Werkdagen na de factuurdatum worden ingediend en de producten in kwestie moeten binnen vijf (5) Werkdagen van de terugzendbevoegdheid worden geretourneerd; (c) Onze rechten voor voorraadrotatie bij de fabrikant; (d) de Producten moeten correct zijn verpakt (originele verpakking); (e) de Producten moeten in verkoopbare staat zijn; en (f) Ons RMA-beleid (beschikbaar om te downloaden van de website van Tagma). We behouden ons het recht voor om producten te weigeren die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.


11. GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN

11.1 Wij bieden geen garanties met betrekking tot de hieronder geleverde Producten anders dan aangeboden door de fabrikanten van dergelijke Producten. We zullen onze redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat u het voordeel van dergelijke garanties rechtstreeks van de fabrikant ontvangt.

11.2 We behouden ons het recht voor om producten die als defect zijn geretourneerd te testen en om producten die niet defect zijn, naar u terug te sturen (op uw kosten). In dit geval kunnen wij u bovendien onze kosten voor het testen van de producten en redelijke behandelingskosten in rekening brengen.

11.3 Alle geleverde softwareproducten worden geleverd 'zoals ze zijn'. Onze enige verplichting bij het leveren van softwareproducten is om alle redelijke inspanningen te leveren om een ​​gecorrigeerde versie of een patch van de betreffende fabrikant te leveren als het softwareproduct niet voldoet aan de productbeschrijving. U moet ons binnen negentig (90) kalenderdagen na de datum van levering van het softwareproduct op de hoogte stellen van dergelijke afwijkingen. Onderhoud van software en software-updates of upgrades zijn afhankelijk van het aanbod van de softwarefabrikant zonder enige garantie van onze kant.

11.4 We nemen geen aanspraak op schadevergoeding, schadeloosstelling of terugbetaling onder aansprakelijkheid tenzij deze is vastgesteld of overeengekomen met de fabrikant. Als de Producten defect worden bevonden, accepteren we alleen de teruggave van dergelijke Producten zoals voorzien in clausule 10, en zullen we, naar onze keuze, de defecte Producten repareren of vervangen, of de prijs van de defecte Producten volledig terugbetalen.

11.5 Behalve zoals specifiek uiteengezet in deze clausule 11, en anders dan voor niet-nakoming van verplichtingen die we wettelijk niet hebben, kunnen we alle andere garanties, expliciet of impliciet of anders, afwijzen en uitsluiten, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van beschrijving, ontwerp, niet-inbreuk, bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, afwezigheid van schadelijke softwarecode, of voortkomend uit een eerdere handelswijze, gebruik of handelspraktijk. Onder voorbehoud van clausule 12 hieronder, is onze aansprakelijkheid jegens u voor enige inbreuk op de garantie in geen geval hoger dan de prijs die u hebt betaald voor de producten waarop de claim betrekking heeft.


12. VRIJWARINGEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

12.1 Wij sluiten geen aansprakelijkheid (indien van toepassing) jegens u uit: 12.1.1 voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van onze nalatigheid; 12.1.2 voor elke kwestie die het illegaal zou zijn voor Tagma om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten (of te proberen uit te sluiten); of 12.1.3 voor fraude.

12.2 Behalve zoals bepaald in clausules 6.3, 11 en 12.1 Wij zijn niet aansprakelijk jegens U (ongeacht of dit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht, restitutie of anderszins) is voor enig letsel, overlijden, schade of directe, indirecte of gevolgschade (alle drie voorwaarden waaronder, zonder beperking, claims van derden, puur economisch verlies, winstderving, verlies van bedrijfsactiviteiten, uitputting van goodwill en soortgelijke verliezen) door welke oorzaak dan ook ontstaan ​​uit of in verband met: 12.2 .1 een van de Producten, of de productie of verkoop of levering, of falen of vertraging in levering, van de Producten door Ons of door Onze werknemers, agenten of onderaannemers; 12.2.2 enige schending door Ons van een van de uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden van het Contract; 12.2.3 elk gebruik dat U maakt of doorverkoop van een van de Producten, of van goederen die een van de Producten bevatten; of 12.2.4 een verklaring die al dan niet door ons is gegeven of niet is gegeven of niet is gegeven.

12.3 Wij aanvaarden onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid als adviseur, hetzij direct, hetzij aan een derde partij met betrekking tot advies op technisch of commercieel niveau als reactie op verzoeken. Opgemerkt moet worden dat wij op geen enkele manier aansprakelijkheid aanvaarden bij het bezoeken van een reseller of resellerklantsites op uitnodiging om een ​​gegeven situatie met betrekking tot hardware of software die direct of anderszins is geleverd te beoordelen.

12.4 Behalve zoals uiteengezet in clausules 6.3 en 11, sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle voorwaarden, garanties en bepalingen uit, uitdrukkelijk (anders dan die uiteengezet in het Contract) of impliciet, wettelijk, gebruikelijk of anderszins die, maar voor een dergelijke uitsluiting, zou of zou kunnen blijven bestaan ​​in Uw voordeel.

12.5 U stemt ermee in ons en onze werknemers volledig schadeloos te stellen, schadeloos te stellen en schadeloos te stellen voor en tegen alle kosten (inclusief de handhavingskosten), uitgaven, aansprakelijkheden (inclusief eventuele belastingplicht), letsel, directe, indirecte of gevolgschade (alle drie waarvan de voorwaarden omvatten, zonder beperking, puur economisch verlies, verlies van winst, verlies van zaken, uitputting van goodwill en gelijkaardig verlies), schadevergoeding, claims, eisen, procedures of juridische kosten (op basis van volledige schadevergoeding) en beslissingen die wij of Onze werknemers lijden of lijden als gevolg van een directe of indirecte inbreuk of nalatige prestatie of mislukking of vertraging in de uitvoering door u of uw bevoegde vertegenwoordiger. U stemt er ook mee in ons volledig te vrijwaren voor alle aansprakelijkheden, kosten, verliezen en schade die door ons worden geleden of geleden en die voortvloeien uit claims van derden met betrekking tot of in verband met handelingen of wanbetalingen door u, uw werknemers of vertegenwoordigers.


13. (RE-) EXPORTBEPERKING, WEEE, NALEVING VAN HET MEDEDINGINGSRECHT

13.1 Ongeacht enige openbaarmaking door U aan Ons van een ultieme bestemming voor Producten, zult U geen Producten exporteren of opnieuw exporteren zonder eerst alle schriftelijke toestemmingen of autorisaties te hebben verkregen die vereist kunnen zijn door toepasselijke overheidsvoorschriften.

13.2 U verbindt zich ertoe de rol van distributeur te vervullen in overeenstemming met de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (de “richtlijn”) in verband met de levering van de producten en ondersteunende diensten alsof u de “distributeur” bent, aangezien die rol is gedefinieerd in de richtlijn. Als zodanig dient u ervoor te zorgen dat alle afval in verband met de levering van de producten en ondersteunende diensten ten minste één voor één aan u kan worden geretourneerd, zolang de te verwijderen apparatuur van een gelijkwaardig type is en heeft dezelfde functies vervuld als de producten. U bent ook verplicht om beschadigde Producten te verwijderen en dergelijke goederen te behandelen in overeenstemming met de Richtlijn tegen dergelijke redelijke kosten die met Ons worden overeengekomen, indien van toepassing.

13.3 U stemt ermee in ons volledig te vrijwaren voor elke overtreding van deze clausule 13.1 en / of 13.2 of enige claim tegen ons door een persoon onder de richtlijn.

13.4 De partijen zijn zich bewust van het belang van de naleving van EU- en nationale mededingingsregels die van toepassing zijn op de handelsrelatie tussen u en ons en u neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw management en relevante medewerkers deze regels begrijpen en volgen. Elke partij is vrij om haar eigen commerciële strategie onafhankelijk te bepalen, met name de prijs en marges.


14. VERTROUWELIJKHEID

14.1 Voor de toepassing van deze clausule 14 betekent "vertrouwelijke informatie" alle voorwaarden met betrekking tot prijzen, de producten, activiteiten, processen, plannen of intenties van onze en onze leveranciers, knowhow, handelsgeheimen, klanten en zakelijke aangelegenheden en alle niet -openbare informatie die is of kan worden bekendgemaakt in de loop van discussies voorafgaand aan het aangaan of uitvoeren van deze Handelsvoorwaarden en een Contract. Het voorgaande is van toepassing, ongeacht of de informatie schriftelijk of mondeling is en of deze als vertrouwelijk is aangemerkt of niet. Voor alle duidelijkheid: de prestaties van onze en onze leveranciers onder deze handelsvoorwaarden en elk contract, de kwaliteit van de producten en alle gegevens die door ons of onze leveranciers aan u zijn verstrekt met betrekking tot de producten, worden als vertrouwelijke informatie beschouwd onder deze handelsvoorwaarden.

14.2 U gaat akkoord:

(a) om de Vertrouwelijke informatie vertrouwelijk en in bewaring te houden;

(b) dat Vertrouwelijke informatie uitsluitend zal worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt in verband met de uitvoering van deze handelsvoorwaarden;

(c) U mag geen Vertrouwelijke informatie bekendmaken aan derden, behalve dat u de Vertrouwelijke informatie alleen onder uw medewerkers en aannemers mag verspreiden om uw verplichtingen hieronder te vervullen en op voorwaarde dat ze gebonden zijn door substantieel vergelijkbare bepalingen inzake vertrouwelijkheid zoals vervat in deze Handelsvoorwaarden.

14.3 De verplichtingen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie zoals uiteengezet in dit artikel 14 zijn niet van toepassing voor zover informatie:

(a) op de datum van openbaarmaking rechtmatig in het publieke domein is of vervolgens rechtmatig in het publieke domein komt, anders dan door ongeoorloofde openbaarmaking door U of een derde; of

(b) de partijen komen schriftelijk overeen dat het niet langer vertrouwelijk behoeft te worden gehouden;

(c) is vereist op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of een overheidsinstantie of gerechtelijk bevel, dagvaarding of onderzoeksvraag, inclusief het bestaan ​​of de voorwaarden van deze Handelsvoorwaarden. Waar dit het geval is, zult u redelijke inspanningen leveren om dergelijke openbaarmaking tot een minimum te beperken en de verzekering te krijgen dat de ontvanger dergelijke vertrouwelijke informatie vertrouwelijk zal behandelen, en ons onmiddellijk van dergelijke openbaarmaking op de hoogte zult stellen.

14.4 In geval van een schending of dreigende schending van deze clausule 14, stemt u ermee in dat de door ons geleden schade niet alleen door geldelijke schade kan worden gecompenseerd en daarom hebben wij, onverminderd andere wettelijke of billijke rechtsmiddelen, recht tot een gerechtelijk bevel tegen een dergelijke schending of dreigende schending.


15. CONTRACT

15.1 De titels in deze voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en hebben geen invloed op de interpretatie of constructie ervan.

15.2 Geen enkele verdraagzaamheid, vertraging of verwennerij door een partij bij het afdwingen van haar respectieve rechten doet afbreuk aan of beperking van de rechten van die partij, en geen afstand van dergelijke rechten of van enige schending van contractuele voorwaarden wordt beschouwd als een afstand van enige ander recht of een latere inbreuk.

15.3 U stemt ermee in geen van uw contractuele rechten toe te wijzen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

15.4 Als een van deze voorwaarden niet-afdwingbaar is zoals opgesteld, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van een andere van deze voorwaarden en als het afdwingbaar zou zijn als het wordt gewijzigd, wordt het als zo gewijzigd behandeld.

15.5 Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de andere partij voor enige vertraging in het niet-nakomen van zijn verplichtingen hieronder (anders dan een betaling van geld) wanneer een dergelijke vertraging of niet-nakoming het gevolg is van overmacht, inclusief maar niet beperkt tot enige daad van God, brand, overstroming, explosie, ongeval, tekort, industrieel geschil, militaire of overheidsbeperking, of enige oorzaak buiten haar redelijke controle.

15.6 Elk document of elke kennisgeving door een van beide partijen die onder deze voorwaarden moet worden betekend, kan worden betekend door het achter te laten op of door het af te leveren (per eersteklas post of per fax) op de maatschappelijke zetel of hoofdvestiging van de andere. In het geval van verzending wordt het document of de kennisgeving geacht twee (2) werkdagen na de datum van verzending te zijn gegeven. Al dergelijke kennisgevingen moeten worden ondertekend.

15.7 Deze handelsvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving.

15.8 Geschillenbeslechting:

(a) Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Handelsvoorwaarden, inclusief elke vraag over de geldigheid, het bestaan ​​of de beëindiging van deze Handelsvoorwaarden en / of deze arbitragebeding, zullen worden verwezen naar en uiteindelijk worden opgelost door arbitrage in Londen. in de Engelse taal door een enkele scheidsrechter overeenkomstig de LCIA-arbitrageregels die geacht worden door verwijzing in deze clausule te zijn opgenomen. Verder mag Tagma niet worden verhinderd een aanvraag in te dienen voor of te vertrouwen op een LCIA-noodprocedure.

(b) Niettegenstaande clausule 15.8 (a) hierboven, kan Tagma niet worden belet om voorlopige voorziening te verkrijgen voor zijn claims of tegenvorderingen in gerechtelijke procedures in een rechtsgebied dat zonder beperking (i) aanvragen in een rechtsgebied omvat voor, of aanvullend op, het verkrijgen van beveiliging of (ii) verzoeken ingediend krachtens de rechterlijke bevoegdheden onder de Engelse Arbitration Act 1996 ter ondersteuning van arbitrageprocedures.

15.9 U gaat ermee akkoord dat de bovenstaande bepalingen billijk en redelijk zijn en dat deze voorwaarden de volledige overeenkomst vormen met betrekking tot de producten tussen u en ons.

15.10 U erkent dat u niet hebt vertrouwd op een verklaring, belofte of verklaring die door of namens ons is afgelegd of gegeven die niet in deze voorwaarden is uiteengezet. Niets in deze clausule 15.10 sluit onze aansprakelijkheid uit met betrekking tot frauduleuze verklaringen.

15.11 Niets in dit contract verleent enige rechten aan een persoon onder de Contracts (Rights of Third Party) Act 1999, of een vergelijkbare wet of regelgeving.


16. AVAYA-PRODUCTEN

De verkoop van Avaya-producten is onderworpen aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die beschikbaar zijn op http://support.avaya.com/LicenseInfo (de 'Algemene voorwaarden van Avaya'). In geval van een conflict tussen clausules 15.7 of 15.8 van deze Trading Voorwaarden en de relevante geschillenbeslechting of forumkeuzebepalingen van de Avaya-voorwaarden, clausules 15.7 en 15.8 van deze Handelsvoorwaarden prevaleren. In het geval van een conflict tussen andere bepalingen van deze handelsvoorwaarden en de Algemene voorwaarden van Avaya, prevaleert de strengere verplichting voor u.


17. MEDEDELING OVER DE LEVERING VAN DIENSTEN

De verkoop van alle services is onderworpen aan aanvullende voorwaarden en bepalingen zoals beschreven in clausules 17 A. tot C. hieronder. In geval van een conflict tussen deze Handelsvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden van derden, prevaleren deze Handelsvoorwaarden in het bijzonder dat in geval van een conflict tussen clausules 15.7 of 15.8 van deze Handelsvoorwaarden en de relevante bepalingen voor geschillenbeslechting of forumkeuze van eventuele aanvullende voorwaarden van derden waarnaar wordt verwezen in clausules 17 A. tot C. hieronder, hebben clausules 15.7 en 15.8 van deze Handelsvoorwaarden voorrang:

A. Voor de toepassing van deze clausule 17 betekent "Service" elke reparatie, onderhoud, installatie, implementatie en / of andere Service die u koopt en doorverkoopt aan een Eindgebruiker, maar exclusief alle ondersteunende Services geleverd door XXXX. "Services" betekent elke Service in meervoud. Dergelijke services worden vollediger beschreven in de relevante documentatie voor de servicebeschrijving.

B. De aankoop van alle Services door u is onderworpen aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die door Ons of een externe serviceleverancier worden verstrekt, voor zover van toepassing. Elke service die door ons wordt geleverd, is onderworpen aan onze servicevoorwaarden die beschikbaar zijn op www.Tagma.eu/legal-terms.

C. De aankoop van Zebra Sell Through Services is onderhevig aan het verkoopcontract van Zebra tussen Zebra en de relevante Eindgebruiker-klant. Alle doorverkoopdiensten van Zebra worden geleverd onder de algemene voorwaarden van Zebra.